Pages

Saturday, 3 December 2011

Konsep & Kemahiran Asas Dalam Fizik

Definisi secara operasi
menghuraikan langkah-langkah yang diambil untuk menentukan nilai sesuatu konsep
contohnya; 

 • menentukan luas daun menggunakan kertas graf
 • isipadu ialh bilangan blok berukuran 1cm padu yang bolehdimuatkan dalam sesuatu objek
 • meter ialah jarak yang dilalui oleh cahaya dalam vakum dalam masa 1/299792458 saat
Penaakulan nisbah dan bahagi


 • 10N/KG: 10 jumlah daya yang bertindak keatas 1kg objek
 • 3RM/5KG: nilai harga yang perlu dibayar untuk  setiap 1kg barang
Pentafsiran graf
Graf merupakan salah satu cara komunikasi.Kecerunan sesuatu graf merupakan sifat sesuatu objek.Graf ditafsir berdasarkan bentuk graf yang diperoleh

Miskonsepsi

Miskonsepsi merupakan kefahaman atau kepercayaan yang tersasar daripada yang asal
Antara ciri-ciri miskonsepsi ialah sukar diubah,berasal daripada pengalaman dan kurang kefahaman
Kes miskonsepsi:
 • Objek panas mengandungi lebih banyak haba daripada objek sejuk
Sebenarnya, objek tidak dapat mengandungkan haba kerana haba merupakan tenaga yang berpindah dari satu tempat ke satu tempat.
 • objek ringan timbul objek berat tenggelam
tenggelam dan timbulnya sesuatu objek bergantung kepada ketumpatan bahan,bendalir & daya apungan/tujahan  

Pembelajaran kooperatif


                 Apa yang penting??kerjasama!!!!
Prinsip pembelajaran kooperatif

 • saling bergantungan antara satu sama lain dalam mencapai  matlamat
 • interaksi(duduk berdekatan dan saling berbincang)
 • melakukan penilaian keatas pencapaian kumpulan;sejauh mana tahap pengetahuan
 • akauntabiliti-bertanggungjawab ke atas diri sendiri terhadap apa yang dipelajari
 • kemahiran kooperatif-kemahiran sosial(setiap orang aktif bekerjasama)

Terdapat 6 teknik dalam pembelajaran kooperatif:

 • JIGSAW
Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil (kumpulan asal).Kemudian setiap ahli dalam kumpulan asal masuk ke kumpulan pakar untuk berbincang dan mencari maklumat tentang topik masing-masing. seterusnya, balik semula ke kumpulan asal tadi untuk memberitahu tentang maklumat yang mereka peroleh daripada kumpulan pakar tadi.
 • STAD-student team achivement division
Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil dan berbincang tentang topik yang diberi. Semasa perbincangan ini,pelajar yang telah faham dan menguasai topik tersebut mengajar rakannya yang belum faham.Seterusnya, kuiz dilakukan untuk mengetahui dan menguji kefahaman pelajar
 • GI-group investigation
Teknik ini lebih  menekankan kepada aktiviti penyiasatan secara berkumpulan iaitu melakukan eksperimen 
 • TGI- team games tournament
Teknik ini lebih menjurus kepada pemerolehan skor oleh pelajar.Pelajar akan bertanding dalam satu permainan untuk mendapatkan skor.Pembahagian kumpulan seperti dalam teknik JIGSAW. Perbezaannya ialah teknik ini menghendaki pelajar bertanding dalam satu pertandingan contohnya seperti kuiz semasa berada di kumpulan pakar.Kemudian,keseluruhan skor untuk setiap kumpulan dikira hasil daripada skor yang diperoleh oleh setiap ahli semasa bertanding d kumpulanpakar tadi.  
 • TAI- team accelerated instruction
Teknik ini sama seperti teknik STAD
 • Numbered head together
Teknik ni sama seperti teknik JIGSAW.Pembahagian kumpulan seperti teknik JIGSAW iaitu ada kumpulan asal dan kumpulan pakar. Aktiviti perbincangan dalam kumpulan ialah lebih kepada soalan. Setiap ahli  dalam kumpulan akan menjelaskan jawapan kepada kumpulan asal setelah berada dalam kumpulan pakar tadi. Oleh itu,  setiap ahli dalam kumpulan asal dapat mengetahui  semua jawapan kepada setiap  soalan yang diberikan.Perbezaannya, guru akan tanya soalan kepada pelajar di akhir perbincangan.Guru akan menanyakan soalan no 1 kepada pelajar yang mencari maklumat tentang soalan no 2  semasa di kumpulan pakar.