Pages

Saturday, 3 December 2011

Konsep & Kemahiran Asas Dalam Fizik

Definisi secara operasi
menghuraikan langkah-langkah yang diambil untuk menentukan nilai sesuatu konsep
contohnya; 

 • menentukan luas daun menggunakan kertas graf
 • isipadu ialh bilangan blok berukuran 1cm padu yang bolehdimuatkan dalam sesuatu objek
 • meter ialah jarak yang dilalui oleh cahaya dalam vakum dalam masa 1/299792458 saat
Penaakulan nisbah dan bahagi


 • 10N/KG: 10 jumlah daya yang bertindak keatas 1kg objek
 • 3RM/5KG: nilai harga yang perlu dibayar untuk  setiap 1kg barang
Pentafsiran graf
Graf merupakan salah satu cara komunikasi.Kecerunan sesuatu graf merupakan sifat sesuatu objek.Graf ditafsir berdasarkan bentuk graf yang diperoleh

Miskonsepsi

Miskonsepsi merupakan kefahaman atau kepercayaan yang tersasar daripada yang asal
Antara ciri-ciri miskonsepsi ialah sukar diubah,berasal daripada pengalaman dan kurang kefahaman
Kes miskonsepsi:
 • Objek panas mengandungi lebih banyak haba daripada objek sejuk
Sebenarnya, objek tidak dapat mengandungkan haba kerana haba merupakan tenaga yang berpindah dari satu tempat ke satu tempat.
 • objek ringan timbul objek berat tenggelam
tenggelam dan timbulnya sesuatu objek bergantung kepada ketumpatan bahan,bendalir & daya apungan/tujahan  

Pembelajaran kooperatif


                 Apa yang penting??kerjasama!!!!
Prinsip pembelajaran kooperatif

 • saling bergantungan antara satu sama lain dalam mencapai  matlamat
 • interaksi(duduk berdekatan dan saling berbincang)
 • melakukan penilaian keatas pencapaian kumpulan;sejauh mana tahap pengetahuan
 • akauntabiliti-bertanggungjawab ke atas diri sendiri terhadap apa yang dipelajari
 • kemahiran kooperatif-kemahiran sosial(setiap orang aktif bekerjasama)

Terdapat 6 teknik dalam pembelajaran kooperatif:

 • JIGSAW
Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil (kumpulan asal).Kemudian setiap ahli dalam kumpulan asal masuk ke kumpulan pakar untuk berbincang dan mencari maklumat tentang topik masing-masing. seterusnya, balik semula ke kumpulan asal tadi untuk memberitahu tentang maklumat yang mereka peroleh daripada kumpulan pakar tadi.
 • STAD-student team achivement division
Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil dan berbincang tentang topik yang diberi. Semasa perbincangan ini,pelajar yang telah faham dan menguasai topik tersebut mengajar rakannya yang belum faham.Seterusnya, kuiz dilakukan untuk mengetahui dan menguji kefahaman pelajar
 • GI-group investigation
Teknik ini lebih  menekankan kepada aktiviti penyiasatan secara berkumpulan iaitu melakukan eksperimen 
 • TGI- team games tournament
Teknik ini lebih menjurus kepada pemerolehan skor oleh pelajar.Pelajar akan bertanding dalam satu permainan untuk mendapatkan skor.Pembahagian kumpulan seperti dalam teknik JIGSAW. Perbezaannya ialah teknik ini menghendaki pelajar bertanding dalam satu pertandingan contohnya seperti kuiz semasa berada di kumpulan pakar.Kemudian,keseluruhan skor untuk setiap kumpulan dikira hasil daripada skor yang diperoleh oleh setiap ahli semasa bertanding d kumpulanpakar tadi.  
 • TAI- team accelerated instruction
Teknik ini sama seperti teknik STAD
 • Numbered head together
Teknik ni sama seperti teknik JIGSAW.Pembahagian kumpulan seperti teknik JIGSAW iaitu ada kumpulan asal dan kumpulan pakar. Aktiviti perbincangan dalam kumpulan ialah lebih kepada soalan. Setiap ahli  dalam kumpulan akan menjelaskan jawapan kepada kumpulan asal setelah berada dalam kumpulan pakar tadi. Oleh itu,  setiap ahli dalam kumpulan asal dapat mengetahui  semua jawapan kepada setiap  soalan yang diberikan.Perbezaannya, guru akan tanya soalan kepada pelajar di akhir perbincangan.Guru akan menanyakan soalan no 1 kepada pelajar yang mencari maklumat tentang soalan no 2  semasa di kumpulan pakar.

Monday, 28 November 2011

My Prezi

Saya, Media & Teknologi


http://prezi.com/sozcqtbr6kc1/rosedya-media-teknologi/

Saya,Media & Teknologi

Budaya pembelajaran sentiasa berubah. Teknologi dan media memainkan peranan utama dalam perubahan ini.Sebagai seorang guru abad ke-21 kita harus berusaha mendampingi dan menerima dengan hati yang terbuka semua teknologi dan media yang mampu menyokong pengajaran dan pembelajaran abad ke-21.

Terdapat begitu banyak teknologi di luar sana yang dikenali sebagai Web 2.0; Wiki, Blog, Prezi, jaringan sosial dan sumber yg tiada batasan iaitu internet.Secara tidak langsung,guru dan pelajar merubah pengalaman bilik darjah dengan peningkatan penggunaan teknologi dan media sebagai komponen penting dalam pembelajaran.

Persoalannya..Bagaimana dan Di mana guru boleh memulakan perjalanan pembelajaran anda dalam mengintegrasi teknologi dan media di bilik darjah anda di samping menggunakannya sebagai pemangkin perkembangan profesionalisme? Bagaimana anda boleh mengikuti perkembangan landskap teknologi dan media yang hampir setiap hari berubah?

Wednesday, 16 November 2011

Pembelajaran Berasaskan Pemikiran

                Mengaplikasikan  Taksonomi Bloom


Step in teaching skillful thinking


 • Step 1:Make explicit what the the thinking
 • Step 2:give student guide practice in doing thinking skillfully as they engage with the content
 • step 3:prompt student to employ one or more relevant habit of mind
 • step 4:prompt the student to think about thinking(metacogntion)
#prompt-bantu ingat

Taksonomi bloom diaplikasikan semasa mengklasifikasikan peringkat pemikiran bermula daripada peringkat pengetahuan sehingga penilaian
 • category knowledge(pengetahuan)
label,name,list,describe
 • category understanding(kefahaman)
classify,describe,explain,phraphase,translate
 • category application(aplikasi)
use information to solve problem,use knoeledge in a new situation
 • category analysis(analisis)
seperate material into component part(identify,differentiate)
 • category synthesis(sintesis)
engage to creative thinking to make something new(design/create)
 • category evaluation(penilaian)
to judge something,to make decision

Pembelajaran Berasaskan Masalah/PBLPembelajaran berasaskan masalah ialah pembelajaran yang dimulakan dengan senario masalahPBL Thinking Template
Facts
Idea
Learning issue
Action planStep in PBL
 1. Group setting
 2. Problem identification
 3. idea generation
 4. learning issue
 5. self-directed learning
 6. synthesis and applicationn
 7. reflection and feedback 
Comparison
PBL approach
Traditional approach
facilitator
lecturer
problem
content
Problem solver
student